Konkurs

X Ogólnopolski konkurs multimedialny o Janie Pawle II dla szkół ponadpodstawowych

PATRONAT: Ks. Bp. dr Marek Mendyk Biskup Świdnicki

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY O JANIE PAWLE II „Budujmy dziś kulturę życia”

ORGANIZATOR KONKURSU: Świdnicka Kuria Biskupia I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
JURY KONKURSU: Przewodniczący:                                                          Ks. dr Marek Korgul – dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej; Andrzej Protasiuk – artysta, fotografik; dr Monika Orłowska-Pawlik – polonista; mgr Alina Barć – katechetka; mgr Przemysław Pobiedziński – informatyk;

Cel konkursu:

Przybliżenie postaci i nauczania Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II – zainteresowanie Jego życiem, działalnością i nauczaniem.
 1. Sposób przeprowadzenia konkursu: Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej interpretacją hasła „Budujmy dziś kulturę życia”. – Najlepsze prace wyłonione w konkursie szkolnym należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: konkurs_multimedia@1lo.walbrzych.pl – Termin nadsyłania prac: do 15 czerwca 2021 r.
 2. Forma pracy: Prezentacja multimedialna opracowana w dowolnym programie zapisana jako klip video (film). Wewnętrzna organizacja oraz ilustracja slajdów dowolna. Film powinien działać w programie Windows Media Player. Czas trwania – do 5 minut.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie.
 4. W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
 5. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem. A także imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna pracy oraz jego telefonem.
 6. Pracę należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą linku lub pliku na adres konkursowy: konkurs_multimedia@1lo.walbrzych.pl
 7. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna. Uprzejmie prosimy opiekunów o wcześniejsze sprawdzenie prac pod kątem realizacji tematu i wymagań konkursowych.
 8. Kryteria oceniania: • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.). • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. • Poprawność językowa, interpunkcja, poprawność ortograficzna.
 9. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora – organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji nagrodzonych materiałów bez zgody ich autorów.
 10. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora konkursu w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego „rozporządzeniem 2016/679”. 
 11. O wyniku konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni opiekunowie uczniów do 10 września 2021 r. Wynik konkursu będzie również opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły.
 12. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ramach Dnia Papieskiego – październik 2021r. W Teatrze Miejskim w Świdnicy, Rynek 43. Dokładna data i godzina zostanie podana w późniejszym terminie. Finaliści i nagrodzeni laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach multimedialnych.

Kontakt:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu mgr Jacek Pawlik tel. 793 289 184
Zobacz także
Konkurs fotograficzny „Pokaż nam kościelne mury blisko natury”
Konkurs na 101 rocznicę urodzin Jana Pawła II „A siły Ducha są w człowieku”