Konkurs

Konkurs fotograficzny „Pokaż nam kościelne mury blisko natury”

Organizatorem Konkursu jest Diecezja Świdnicka.

Cele Konkursu:

 • promocja zasobów kulturowych, przyrodniczych, historycznych całego obszaru Diecezji Świdnickiej,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej,
 • wzmocnienie poczucia identyfikacji z obiektami sakralnymi,
 • zachęcenie do aktywności mieszkańców Diecezji Świdnickiej jaki i rozwijanie pasji

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkałych teren Diecezji Świdnickiej.
 2. Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać zdjęcie/zdjęcia ukazujące bogactwo obiektów sakralnych na tle walorów przyrodniczych np. kościół na tle gór itp.
 3. Tematyka zdjęcia powinna być zgodna z celami konkursu.
 4. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być zdjęciami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w innych konkursach fotograficznych.
 5. Zdjęcia należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl
 6. Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł w nazwie zawierający nazwę miejscowości i nazwę fotografowanego obiektu sakralnego np. Katedra w Świdnicy.
 7. Jeden autor może wysłać do Konkursu 2 lub 3 zdjęcia.
 8. Do konkursu można zgłosić zdjęcia kolorowe lub czarno – białe.
 9. Nie zaleca się nadmiernego przerabiania zdjęć za pomocą dostępnych technik.
 10. Rozmiar przesłanych zdjęć do 2 MB. Nie zaleca się wysyłać zdjęć w większej rozdzielczości.
 11. Do zdjęć należy wysłać skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa w konkursie fotograficznym wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu – osoby niepełnoletnie i osoby pełnoletnie. Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 12. Zdjęcia bez wypełnionej i podpisanej deklaracji nie będą brane pod uwagę.
 13. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 14. W przypadku niepełnoletnich uczestników deklarację muszą wypełnić i podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. Dostarczenie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Termin i miejsce dostarczenia prac

Termin elektronicznego przesyłania prac konkursowych wraz z formularzami upływa 31 maja 2021.

Kryteria oceny

 1. Zgodność z celami Konkursu.
 2. Twórcze podejście do tematu.
 3. Oryginalność.
 4. Walory estetyczne.
 5. Kompozycja i kolorystyka.

Komisja Konkursowa i wyniki konkursu

 1. O wynikach Konkursu i wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa decyduje o ilości nagrodzonych prac.
 3. Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić zdjęcie/skan pracy wykonane nieczytelnie.
 4. Komisja konkursowa nie będzie brała pod uwagę pracy przesłanej bez formularza zgody.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook Organizatora i w mediach.
 3. O wynikach zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Wysłane zdjęcia uczestników będą umieszone na slider strony internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.diecezja.swidnica.pl
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności.

Deklaracje:

deklaracja uczestnictwa dla osób pełnoletnich deklaracja uczestnictwa dla osób niepełnoletnich
Zobacz także
X Ogólnopolski konkurs multimedialny o Janie Pawle II dla szkół ponadpodstawowych
XV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II